0232 347 39 49
info@ortapinar.com

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

18.05.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN ile 3194 sayılı İmar Kanununa yeni madde eklenmiş olup, madde metni şu şekildedir. 

“Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt  Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” 

Yapı kayıt belgesi  yasal mevzuata uygun olarak idarece ilgililerin talebi üzerine verilmektedir. Arazi üzerinde 31.12.2017 tarihinden önce yapı yapılıp yapılmadığı hususunda yapı kayıt belgesi verilmesi sırasında idare tarafından inceleme yapılmamakta olup sadece taşınmaz üzerinde uydu görüntüsü incelemesi yapılmaktadır.

Hukuk devleti ilkesi gereği idarenin her türlü işlemi yasal denetime tabi olup idarenin tesis ettiği tüm işlemlerde de idareye güven esastır. 

31.12.2017 tarihine kadar bu taşınmazlar üzerinde yapı yapılması gerektiği hususu hukuk devleti ilkesi gereği ancak ve ancak 31.12.2017 tarihinden önce yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle mümkün olmaktadır. YASANIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ kuralı ihlal edilmiştir.  Mülkiyet hakkının ihlali niteliğindeki yasal düzenleme Anayasaya da aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu hak ihlali telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına sebep olmaktadır. 

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. Bu çerçevede bakıldığında KAZANILMIŞ BİR HAKKIN kullanımı söz konusudur.

7143 sayılı yasa ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda usulüne uygun olarak alınan yapı kayıt belgesine istinaden Yapı Kayıt Belgesinin yürürlükte bulunduğu tarihler içinde ilgili taşınmaz alanda yapı inşa edilmektedir.

Dolayısıyla yapı kayıt belgesinin iptali ile devamında tesis edilecek her idari işlemler ile uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağı, kamuya güven ilkesinin zedeleneceği,  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ve Anayasanın MÜLKİYET HAKKINA ilişkin hükümlerin ihlali sonucunu doğuracağı açıktır.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku