0232 347 39 49
info@ortapinar.com

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARININ DÜZENLENMESİ

  1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
    (Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi)

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine dair özel hükümler 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 7. maddesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak; 

“Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.

Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir.

Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.” hükümleri yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun 8. maddesinde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle işyerlerinin faaliyetten men edileceği, bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edileceği öngörülmüştür.

  1. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun

268 -275. maddeleri arasında gayrisıhhi müesseselere ilişkin hükümler yer almaktadır.

Ruhsat Düzenlemeye İdarelerin En Üst Amiri Yetkilidir 

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; Ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Meclis kararıyla ya da encümen kararıyla düzenlenen ruhsatların yetki yönünden iptalinin gerektiği yolunda bir çok Danıştay kararı bulunmaktadır.

Benzer şekilde ruhsat düzenlenme istemleri de en üst amir tarafından değerlendirilmelidir. Belediye meclisi ya da encümeni tarafından ruhsat düzenlenmesi isteminin reddine karar verilmesi halinde bu işlem yetki yönünden iptal edilecektir.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku