0232 347 39 49
info@ortapinar.com

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILAN TEBLİGATLAR VE DAVA AÇMA USULLERİ

Vergi yargısında 6183 sayılı Kanun uygulamasından doğanlar hariç dava açma süresi kural olarak 30 gündür ve bu süre genelde yazılı bildirim ile başlamaktadır. Ancak bazı durumlarda, tebligattaki usulsüzlükler nedeniyle yazılı bildirimin amacına ulaşmamasıyla, mükellefler haklarında yapılan vergilendirmeyi süresinde öğrenme imkanına sahip olamamaktadır. Hal böyle olunca dava açmak için tanınan 30 günlük süre geçmiş gibi düşünülmektedir. 

Buna mahkemelerin hatalı uygulaması da eklenince hak kaybı kaçınılmaz hale gelebilir. Ancak tebligatın yapılamamasındaki veya etkili olamamasındaki davacıya isnat edilebilecek; güncel olmayan adres, tebellüğden imtina, nüfus kayıt sistemindeki adresten uzun süre ayrılma gibi kusurları bir yana bırakırsak, usulsüz tebligat sayılabilecek hallerde dava açma süresi vergilendirme işlemini öğrenme (ıttıla) ile başlayacaktır. Bu durumda hakkında vergi ve ceza salındığını e-devlet kanalı veya sms ile ya da haciz gibi işlemler dolayısıyla öğrenen kişiler bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamu alacaklarının iptali istemiyle vergi mahkemesinde dava açabilirler.

ARAÇ ALIM-SATIM FAALİYETİNDE DEVAMLILIK UNSURU YÖNÜNDEN İSPAT YÜKÜ HAKKINDA

Araç alım-satıma ilişkin ticari faaliyetlerin gelir ve kurumlar vergisine tabi olup olmadığı hususunda önemli bir kıstas faaliyetin arızi mi yoksa devamlı mı icra edildiğidir. Faaliyetin her iki durumda farklı vergilere tabi olduğu bilinmektedir.

Araç alım satım faaliyetinde devamlılık unsuru bakımından  önemli olan bir takvim yılı içerisinde birden fazla teslimin olmasıdır. Bu teslimlerin  tamamen bir ihtiyacın giderilmesi dışında gelir elde etme gayesi içerisinde sürekli olarak icra edilmesi gerekmektedir.

Birden çok araç alım satım faaliyetinin yapıldığı ve bu faaliyetin devamlılık taşıdığı tartışmasız bulunduğunda, araç alım satımının ticari olmayıp başka bir nedene dayandığını ispatlama yükü davacı üzerindedir.

VERGİ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ İCİNDE İHTİRAZİ KAYITLA YAPILAN ÖDEME

Vergi ceza ihbarnamesi geldikten sonra ödeme yapılsa bile dava açma süresi dolmamışsa ihbarnameye konu vergi ve cezanın iptali istenebilir. Ödeme anında ihtirazi kayıt koyulması diye bir koşul olmadığı gibi dava açabilmek için iade veya düzeltme başvurusuna da gerek yoktur.

VERGİ YARGILAMASI HAKKINDA

  • Vergi yargısında duruşma katibi bulunmaz ve tarafların ifadeleri zapta alınmaz. Resen araştırma ve yazılılık ilkesi gereği duruşmanın fonksiyonu yalnızca muğlak maddi hususların aydınlatılmasıdır. Bu nedenle vergi yargısında duruşma tutanakları delil vesikası olarak kullanılmaz. 
  • Vergi yargısında; savunmaya cevap verilmemesi, duruşmaya katılınmaması, bilirkişi masrafının ödenmemesi, ara kararına cevap verilmemesi davanın davacı aleyhine sonuçlandırılmasını gerektirmez. Resen tahkik vergi davasını hukuk davalarından ayırır.
  • Vergi dava dilekçesinin kanuna uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle reddedilmesi halinde verilen 2. dilekçenin de aynı sebeple reddi gerekirse artık dava reddedilir. İstinafa başvurulsa bile davanın esası bu aşamada incelenemez. Bu nedenle dilekçenin şekli ve içeriği çok önemlidir.
  • Mevzuata göre dava açma ödev değil bir haktır. Bu nedenle mücbir sebeple vergi ödevlerine ait süreler uzasa da; dava açma, istinaf, temyiz, YD itiraz, ara kararına cevap süreleri durmaz ve işler.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku