0232 347 39 49
info@ortapinar.com

Düzenleme Ortaklık Payı Yeniden Alınabilir ya da Bedele Dönüştürülebilir

            3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde daha önce yer alan kurala göre düzenleme ortaklık payı bir kez alınabilmekteydi.        2019 yılında yapılan kanun değişikliği ile yeniden parselasyon yapılması halinde %45 ‘e kadar tekrar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilmesi imkanı tanındı.

            Düzenleme ortaklık payı kesintisinin fiili imkansızlıklar nedeniyle yapılamaması halinde ise kesinti yapılamayan oran karşılığında bedele dönüştürülmesi imkanı getirildi. Bedele dönüştürme daha önce 2981 sayılı imar affı kanunu uyarınca yapılan parselasyonlarda uygulanabilen bir müesseseydi. Kanun değişikliği ile bütün parselasyonlarda uygulanma imkanı tanınmış oldu.

Bu düzenlemeler uygulamada bir çok taşınmazın yeniden parselasyon kapsamına alınmasına ve maliklere borç çıkartılmasına sebebiyet verecek uygulamalara zemin hazırlamıştır. İdarelerin gelir elde etme adına dahi yeni parselasyon uygulamaları yapması söz konusu olabilir. Ancak daha önceki yargı kararlarında öngörülen bedele dönüştürme ve parselasyon yapma amaçları konusundaki içtihatlar dikkate alınırsa, bu şekilde yapılacak imar uygulamalarının iptal edilme olasılığı oldukça yüksektir. 

Parselasyon Sonucu Tahsisler

Kural olarak, malikler parselasyon sonucunda daha önce kadastral taşınmazlarının bulunduğu yerden tahsis yapılmalıdır. Tahsis yapılma olanağı var iken farklı bir yerden tahsis yapılması halinde bu parselasyonun iptali gerekir. Ancak, kadastral taşınmasın imar planı uyarınca kamusal alana ayrılması gibi teknik gerekçelerin bulunması halinde parselasyon sonucunda farklı bir taşınmaz tahsis edilebilir. Bu durumda tahsis edilen taşınmazın mümkün olan en yakın yerden ve eşdeğer nitelikte olması gerekir.  Aksi halde tahsis hukuka aykrıı bulunarak iptal edilecektir. Bu kurallar daha önce yargı kararlarıyla belirlenmiş idi. Ayrıca Parselasyon Yönetmeliğinde de dağıtım ilke ve esasları olarak öngörülmüştü. 2019 yılında İmar Kanununda yapılan değişiklik ile bulunduğu yerden tahsis yapılması ilkesi yasal kural haline getirilmiştir.

Ayrıca imar planında kamusal alana ayrılmış bir yerden tahsis yapılması da hukuka aykırıdır. Parselasyon sonucunda maliklere yapı yapmaya elverişli olarak oluşturulan imar parsellerinden tahsis yapılmalıdır.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku