0232 347 39 49
info@ortapinar.com

AİLE HUKUKUNDA EŞLERİN HUKUKİ İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI-2

  1. Mal Rejimi Kapsamındaki Sınırlamalar;
  1. Yasal Mal Rejiminde, Eşler Arasındaki Paylı Mülkiyette, Pay Üzerinde Diğer Eşin Rızası Olmadan Tasarrufta Bulunamama

Eşler bir mala müştereken malik iseler, bu durumda kanun hükmündeki sınırlama gündeme gelir. Bu sınırlama ‘‘ Edinilmiş mallara katılma rejimi’’ ne tabi olan eşler için geçerlidir. Ancak emredici bir hüküm olmayıp, madde gereği eşler aksine anlaşma yapabilirler. Her türlü taşınır, taşınmaz mal için geçerli bir sınırlamadır.

Burada getirilen sınırlama her türlü tasarruf için öngörülmüştür. Bu nedenle payın sadece devri değil, örneğin üzerinde ipotek tesisi de diğer eşin rızasına bağlıdır. Rıza alınmadan pay üzerinde yapılan tasarruf geçersiz olacaktır.

  • Mal Ortaklığı Rejiminde

Bir mal rejimi sözleşmesi ile eşler mal ortaklığını seçmişlerse, kanun gereğince, ortaklık malları üzerinde, olağan yönetim dışında kalan konularda ortaklığı yükümlülük altına sokan işlemler ya da mallarda tasarruf, diğer eşin rızasına tabidir. Rızanın bulunmadığını bilmeyen, ya da bilecek durumda olmayan üçüncü kişilerin iyiniyeti korunur.

Ayrıca kanun gereği, eşlerden biri diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek bir mirası reddedemez. Aynı şekilde tereke borca batıksa, mirası kabul edemez.

3.Mahkeme Kararı İle Bir Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

Kanun ile bir eşin ailenin ekonomik varlığını tehlikeye sokan ya da evlilik birliğine karşı mali yükümlülüklerini ihmal eden davranışları söz konusu ise, diğer eşin tasarruf yetkisi mahkeme kararı ile kısıtlandırılarak belirli mal varlığı değerleri ile ilgili tasarrufların kendi iznine bağlanmasını talep edebilir.

Bu madde, mahkeme kararı ile bir eşin bazı malvarlıkları üzerindeki tasarruf yetkisinin geçerliliğini hakimin iznine tabi tutmamış, diğer eşin rızasına bağlamıştır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku